Vilkår og forretningsbetingelser

1.  Almene bestemmelser

Ved bestilling og tegning af abonnement og anvendelse af portalen hos Dafis (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende vilkår og forretningsbetingelser. Accept sker ved afkrydsning under tilmelding. De gældende vilkår og forretningsbetingelser finder anvendelse for ethvert samarbejde med Leverandøren og brug af portalen app.dafis.dk (Herefter ”portalen”). Ændring af vilkår og forretningsbetingelser kan ske i overensstemmelse med punkt 11. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig opdateret om de gældende vilkår og forretningsbetingelser.

2.  Abonnementsvilkår

Ved tilmelding og indtastning af kortoplysninger accepterer Kunden, at Leverandøren må trække det, aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når Kunden køber abonnement hos Leverandøren, fornyes sådant abonnement automatisk, indtil Kunden opsiger dette, jf. punkt 5. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, som det enkelte abonnement foreskriver, men kun én juridisk enhed må anvende det. Såfremt Kunden tilmelder sig automatisk betalingsservice, skal Kunden løbende opdatere sine kortoplysninger, så de altid er korrekte.

3.  Fakturering, omfang og anvendelse

Fakturering sker i overensstemmelse med den abonnementsform som Kunden har indgået aftale med Leverandøren om. Den aftalte abonnementsperiode faktureres forud. Ved udløbet af en abonnementsperiode fornys abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode, hvis abonnementet ikke er opsagt, jf. punkt 5. Ved indgåelse af aftale om et abonnement, accepterer kunden de vilkår og begrænsninger, der er angivet i det specifikke abonnements produktbeskrivelse. Der gælder ingen fortrydelsesret. Kunden må alene anvende portalen til de formål, portalen er stillet til rådighed med og Kunden skal desuden sikre, at portalen samt software og services i forbindelse hermed ikke bliver anvendt på måder, som ikke er lovlige eller strider mod anden regulering, som er i strid med disse vilkår eller som kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill.

4.  Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner og er eks. moms. Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse vil der blive udstedt en faktura for købet til Kunden. Fakturaen er tilgængelig for download i administrationsdelen på portalen.

5.  Ophør af abonnement

Kunden kan opsige abonnementet eller foretage ændringer ved at benytte ”afmeld” funktionen under administrationsdelen på portalen. Kundens opsigelse skal ske senest dagen før abonnementsfornyelse, der kan ikke opsiges med tilbagevirkende kraft.

I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af disse vilkår og forretningsbetingelser eller ved Kundens konkurs eller insolvens er Leverandøren berettiget til uden forudgående varsel at ophæve parternes samarbejde.

6.  Kundens data og persondata

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data.

For yderligere information læs Dafis’ privatlivspolitik.

7.  Opdatering, driftsstabilitet og tilgængelighed

Leverandøren forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på portalen og portalen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. Opdateringer og afbrydelser planlægges så vidt muligt, hvor der er mindst mulig aktivitet på portalen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til portalen, mens opdateringer foretages. Leverandøren tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men garanterer ikke for denne.

Leverandøren påtager sig således ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til portal, der blandt andet kan opstå som følge af vedligeholdelse, peak-perioder med meget trafik, udefrakommende omstændigheder, etc.

8.  Ophavsret

Ved tegning af abonnement på Dafis opnås alene en brugsret hertil. Når Kunden bruger Leverandørens services, accepterer Kunden disse betingelser for brug og oplysninger om ophavsret. Alt materiale, der forefindes på Leverandørens portal, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk.

9.  Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af Leverandørens portal og services foregår helt på eget ansvar. Leverandøren kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Leverandørens portal og services.

Kunden har altid ansvar for korrektheden og omfanget af data der læses ind i systemet. Kunden har tillige selv ansvaret for resultatet af systemets behandling af sådant data.

Leverandøren fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Leverandørens kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for eller andre problemer uden for Leverandørens kontrol.

Leverandøren hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader og hæfter alene for Leverandørens egne forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Leverandørens maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Portalen og services.

10.  Tavshedspligt og sikkerhed

Leverandøren har tavshedspligt om alle informationer, som Leverandøren måtte komme i besiddelse af om Kunden. Leverandøren er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Leverandøren har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Leverandøren er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

11.  Vilkårsændringer

Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere disse vilkår og betingelser. De til enhver tid gældende vilkår vil altid være tilgængelige på Leverandørens hjemmeside. Brug af Leverandørens portal og/eller services efter en ændring af vilkårene og forretningsbetingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede vilkår og forretningsbetingelser.

12.  Tvister

Enhver tvist der måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende vilkår eller brug af Leverandørens portal skal afgøres efter dansk ret ved Leverandørens hjemting.

13.  Gyldighed

Disse vilkår er gyldige fra 1. januar 2022 og erstatter tidligere vilkår.